Pęzioł Adam

Urodził się 26 sierpnia 1959 r. w Kraśniku. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (WPiA) w 1985 r.

W czasie studiów (w latach 1978-80) związany ze środowiskami opozycyjnymi Lublina i duszpasterstwem akademickim o. Ludwika Wiśniewskiego . W maju 1980 roku zatrzymany w Sandomierzu przez SB za udział w Komitecie Obrony Jana Kozłowskiego, przewieziony do Opatowa, po kilkunastogodzinnym przetrzymaniu na komendzie MO zwolniony.

We wrześniu 1980 r. współorganizator i członek tymczasowych władz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) UMCS, od marca 1981 r. przewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS UMCS w Lublinie, członek redakcji Biuletynu NZS UMCS. W marcu oraz  od września do grudnia 1981 r. przewodniczący komitetu strajkowego studentów na Uniwersytecie.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. ostrzeżony przez administrację domu studenckiego uniknął aresztowania i ukrywał się. Skreślony z listy studentów. Poszukiwany listem gończym, zatrzymany w marcu 1982 r., osadzony przez kilkanaście dni w Areszcie Śledczym w Lublinie na podstawie decyzji o internowaniu. Za zgodą rektora prof. Tadeusza Baszyńskiego, decyzją dziekana WPiA prof. Henryka Renigera przywrócony w poczet studentów UMCS. W latach 1982-88 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w Lublinie, od 1985 r. w Ustrzykach Dolnych. W latach 1982-85 kolporter wydawnictw podziemnych i współorganizator spotkań kompletów „małego uniwersytetu” NZS UMCS.  W okresie 1980-85 r. współpracował z legalnymi i podziemnymi strukturami lubelskiej „Solidarności” i KZ „Solidarność” UMCS, pisząc do „Biuletynu Solidarności Nauczycielskiej” pod pseudonimem Krzysztof Woliński. Po ukończeniu studiów przeniósł się z żoną do Ustrzyk Dolnych. W okresie 1985-86 r. zatrudniony jako nauczyciel w SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych, w latach 1986-88 zatrudniony m.in. w dziale sprzedaży Igloopolu w Smolniku w Bieszczadach oraz jako sprzedawca w sklepie. W okresie 1986-89 r. doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku historia kultury u prof. Jerzego Kłoczowskiego. W tym okresie otrzymał nagrodę POLCUL (Fundacji Polcul) i był stypendystą Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. W latach 1985-88 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych m.in. z Lublina, współpracujący m.in. z Zygmuntem Kozickim.

Na przełomie 1988/1989 r. reaktywował działalność struktur „Solidarności” w Ustrzykach Dolnych i w Krośnie. Od 7 kwietnia 1989 r. przewodniczący Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej (TMKK) NSZZ „Solidarność” w Ustrzykach Dolnych, od 11 kwietnia 1989 r. wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu (TZR) Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie, od 16 kwietnia 1989 r. wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Krośnie. Po wyborach 4 czerwca 1989 r. dyrektor biura poselsko-senatorskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP) w Krośnie. W lipcu 1990 r. przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla Funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w woj. krośnieńskim. W okresie od 1990 r. do lutego 1993 r. wicewojewoda krośnieński, następnie do 31 grudnia 1993 r. wojewoda przemyski. Współtwórca i sekretarz generalny Euroregionu Karpackiego 1993 r. W latach 1994-18 prezes Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych. W 1998 r. wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Od listopada 1998 r. do stycznia 1999 r. podsekretarz stanu w MSWiA – Delegat Rządu do Spraw Reformy Ustrojowej w Województwie Lubelskim. W latach 1999-2001 wojewoda opolski, a w okresie od 2002 r. do 2006 r. pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od stycznia 2007 roku współpracownik prof. Zyty Gilowskiej jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od lipca 2008 r. pracownik NIK. W latach 1994-2006 członek i działacz Unii Wolności, SKL, AWS i PO.

W okresie od 12 czerwca 1989 r. do 5 stycznia 1990 r. rozpracowywany przez Wydz. III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW) Krosno w ramach SO, kryptonim Kolektyw.

Michał Stręk

www.encysol.pl